ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този международен сайт се управлява от AstraZeneca UK Limited ("ние", "наш" и "нас"). Ние сме дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Англия и Уелс, с фирмен номер 03674842 и със седалище и адрес на управление 2 Kingdom Street, London W2 6BD. Нашите основни търговски адреси са изброени тук www.astrazeneca.com. Нашият номер на регистрация по ДДС е GB582323642.

Въпреки че този уеб сайт е създаден от AstraZeneca с дължимата грижа, AstraZeneca не поема отговорност за каквото и да е действие, предприето от което и да е лице или организация, където и да се намират те, като пряк или непряк резултат от информация, съдържаща се в сайта или достъпна чрез него, независимо дали тази информация е осигурена от AstraZeneca или от трета страна. Никаква част от този уебсайт не трябва да се тълкува като даване на съвет или отправяне на каквато и да е препоръка и този сайт не трябва да се възприема като основа за каквото и да е решение или действие. В резултат на развиващия се прогрес и напредък в медицината, информацията на този сайт може не винаги да е напълно актуална и поради тази причина информацията се предоставя на база "КАКВАТО Е" и "КАКВАТО Е НАЛИЧНА

Вие давате своето съгласие, че използването на информацията, получена, изтеглена от или чрез този сайт, е изцяло по Ваша преценка и на Ваш риск. Някои юрисдикции не допускат изключването на подразбиращи се гаранции, в който случай горното няма да е приложимо в тези юрисдикции. Информацията, съдържаща се в този сайт, не е и не бива да се тълкува като медицински съвет. Информацията за продукта Genuair в този сайт се основава на одобрената в Европа листовка за пациента за респираторни продукти, използващи инхалатора Genuair, като информацията за продукта може да бъде различна в различните страни. Позоваването на Genuair в този сайт не означава, че Genuair е или ще бъде наличен във всяка европейска страна.

Нищо от този сайт не бива да се възприема като покана да се инвестира или да се оперира с акции, Американски депозитарни разписки или други ценни книжа на AstraZeneca PLC. Реалните резултати и развитие може съществено да се различават от всяка прогноза, мнение или очакване, изразено на този уеб сайт, и не бива да се разчита на предишното представяне на цената на ценните книжа като ръководство за тяхното бъдещо представяне.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

До позволената от закона степен, AstraZeneca, другите членове на нашата Група (както е дефинирано по-долу) и трети лица, свързани с нас, с настоящото изрично изключват:
Всички условия, гаранции и други обстоятелства, които иначе биха могли да се подразбират от закона, общото право или търговското право; и
Всяка отговорност за преки, непреки или последващи загуби или вреди, понесени от потребител във връзка с нашия сайт или във връзка с използването му, невъзможността за използването му, или в резултат от използването на нашия сайт и материалите, публикувани в него, включително, без ограничение, каквато и да е отговорност за (i), загуба на доход или приходи, (ii), загуба на бизнес, (iii) загуба на печалба или договори, (iv) загуба на очаквани спестявания, (v) загуба на данни, (vi) загуба на клиенти, (vii) загуба на управленско или офис време; и (viii) за всяка друга загуба или вреда от какъвто и да е вид, независимо дали възниква и дали е причинена от закононарушение (включително престъпна небрежност), нарушение на договор или по друг начин, дори ако е предвидимо.

Това не засяга отговорността на AstraZeneca за смърт или телесна повреда, произтичащи от небрежност на AstraZeneca, както и отговорността на AstraZeneca за измамливо невярно представяне или невярно представяне по фундаментален въпрос, нито каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

AstraZeneca не гарантира, че функционалността, съдържаща се в този сайт, ще е без прекъсване или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени, или че в този сайт или на сървъра, който го прави достъпен, няма вируси или неизправности.