ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette website administreres af AstraZeneca ("vi", "os" og "vores") (hvilket for de følgende lande betyder følgende juridiske enheder: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge). Vores adresse i henholdsvis Sverige, Danmark, Finland og Norge kan ses her http://www.astrazeneca.com/about-us/addresses/.

Selvom AstraZeneca har udvist sædvanlig agtpågivenhed ved udarbejdelsen af dette website, er AstraZeneca ikke ansvarlig for eventuelle handlinger, der foretages af personer eller organisationer, uanset hvor de er hjemmehørende, som en direkte eller indirekte følge af de oplysninger, der er indeholdt i eller gives adgang til gennem dette website, uanset om sådanne oplysninger stammer fra AstraZeneca eller tredjemand. Intet på dette website skal forstås som rådgivning eller som en anbefaling, og dette website må ikke bruges som grundlag for beslutninger eller handlinger. Som følge af løbende fremskridt og udvikling inden for lægevidenskaben er oplysningerne på dette website ikke nødvendigvis altid fuldstændig ajourført, og oplysningerne gives derfor, som de er og forefindes.

Du accepterer, at brugen af oplysninger, der stammer eller downloades fra eller gennem dette website, sker på eget ansvar og efter eget skøn. I nogle lande er det ikke tilladt at fraskrive sig ansvaret for stiltiende garantier, hvorfor ovenstående ikke gælder i sådanne lande.Oplysningerne på dette website udgør ikke og bør ikke opfattes som lægefaglig rådgivning. Produktoplysningerne om Genuair på dette website er baseret på den godkendte indlægsseddel for respiratoriske produkter i Europa, som kræver brug af en Genuair inhalator, og produktoplysningerne kan variere fra land til land. Henvisninger til Genuair på dette website indebærer ikke, at Genuair kan eller vil kunne købes i alle europæiske lande.

Intet på dette website skal anses for at udgøre en opfordring til at investere i eller på anden måde handle med aktier, ADR-beviser eller andre værdipapirer i AstraZeneca PLC. Faktiske resultater og udviklinger kan afvige væsentligt fra eventuelle prognoser, vurderinger og forventninger, der anføres på dette website, og værdipapirers tidligere kursudvikling må ikke tages som udtryk for deres fremtidige kursudvikling.

FRASKRIVELSE AF ERSTATNINGSANSVAR

I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, fraskriver AstraZeneca, andre selskaber i vores Koncern (som defineret nedenfor) og nærtstående tredjeparter sig hermed udtrykkeligt følgende:

Alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers ville være gældende som følge af lovgivningen, og 

Ethvert ansvar for direkte og indirekte tab og følgeskader, som brugerne måtte pådrage sig i forbindelse med vores website eller i forbindelse med brug, manglende brug eller resultatet af brug af vores website og eventuelt materiale, som dette måtte indeholde, herunder uden begrænsning ethvert ansvar for 1) tab af indtægt eller omsætning, 2) driftstab, 3) tab af overskud eller kunder, 4) tab af forventede besparelser, 5) tab af data, 6) tab af goodwill, 7) spild af ledelses- eller administrationstid og 8) alle andre tab og skader, uanset hvordan disse måtte opstå, og uanset om disse måtte skyldes skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), misligholdelse af kontrakt eller andet, selv hvis disse måtte være påregnelige.

Ovenstående har ingen betydning for AstraZenecas ansvar for dødsfald eller personskade som følge af AstraZenecas uagtsomhed eller for AstraZenecas ansvar for afgivelse af bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger om grundlæggende forhold eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

AstraZeneca udsteder ingen garanti for, at funktioner på dette website kan benyttes uden afbrydelser og fejl, at fejl vil blive rettet, eller at dette website eller den server, der stiller det til rådighed, vil være fri for virus og fejl.