JURIDISKĀ ATRUNA

JURIDISKS PAZIŅOJUMS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šajā lapā (ieskaitot dokumentus, uz kuriem šī lapa atsaucas) aprakstīti mūsu tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, kas attiecināmi gan uz viesiem, gan reģistrētiem lietotājiem ("Lietošanas noteikumi"). Lūdzu, pirms tīmekļa vietnes lietošanas rūpīgi izlasiet Lietošanas noteikumus. Lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, atturieties no mūsu tīmekļa vietnes lietošanas.

INFORMĀCIJA PAR MUMS

Šo tīmekļa vietni uztur AstraZeneca Latvija ("mēs", "mūsu" un "mūs"). Mēs esam sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40103252820, mūsu birojs atrodas Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013. Mūsu galvenās tirdzniecības adreses ir uzskaitītas šeit. Mūsu PVN numurs ir LV40103252820.

PIEKĻUVE ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI

Mūsu tīmekļa vietnē tiek piešķirta pagaidu piekļuve, taču mēs paturam tiesības atteikt vai mainīt mūsu nodrošināto pakalpojumu bez iepriekšējas paziņošanas (skatīt zemāk). Mēs neuzņemamies atbildību par iemesliem, ka mūsu tīmekļa vietne nav pieejama jebkurā laikā un jebkurā laika periodā. Mēs periodiski varam ierobežot mūsu reģistrētajiem lietotājiem piekļuvi mūsu tīmekļa vietnes daļām vai visai tīmekļa vietnei.

Ja jūs izvēlaties vai jums tiek piešķirts lietotāja identifikācijas kods, parole vai cita drošības procedūras informācija, tā uztverama kā konfidenciāla un paredzēta tikai individuālai lietošanai, to aizliegts nodot trešajām personām. Mēs paturam tiesības atspējot jebkuru mūsu izsniegto lietotāja identifikācijas kodu vai paroli jebkurā laikā, ja pēc mūsu uzskatiem esat pārkāpuši Lietošanas noteikumu uzliktās saistības. Jūs apņematies mūs informēt, ja uzzināsiet, ka jūsu parole vai identifikācijas kods ir nonācis trešo personu rīcībā.

Jūs esat atbildīgi par šajos Lietošanas noteikumos izvirzīto prasību ievērošanu, lai iegūtu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei. Tāpat jūs uzņematies atbildību par to, lai visas personas, kas piekļūst mūsu tīmekļa vietnei, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, ir iepazinušās ar šiem Lietošanas noteikumiem un darbojas saskaņā ar tiem.

NEATĻAUTA LIETOŠANA

Jūs drīkstat lietot mūsu vietni tikai likumīgiem mērķiem. Mūsu vietni nedrīkst izmantot, lai:

 • pārkāptu jebkādus lokālos, nacionālos vai starptautiskos likumus vai noteikumus;
 • veiktu jebkādas nelikumīgas vai krāpnieciskas darbības, vai ar nelikumīgu vai krāpniecisku mērķi vai ietekmi;
 • pārraidītu vai nodrošinātu jebkādu nevēlamu vai nesaskaņotu reklāmas materiālu sūtīšanu vai veiktu jebkāda cita līdzīga veida mārketinga darbības (surogātpasts);
 • veiktu neatļautus piekļuves mēģinājumus mūsu sistēmām vai trešās puses tīkliem.

INTERAKTĪVIE PAKALPOJUMI

Mēs laiku pa laikam savā vietnē varam piedāvāt interaktīvus pakalpojumus, ieskaitot neierobežotas tērzētavas un ziņojumu dēļus. Nodrošinot interaktīvu pakalpojumu, mēs jums nodrošināsim skaidru informāciju par piedāvātā pakalpojuma veidu, ieskaitot to, vai tas tiek kontrolēts un kāda veida kontrole tiek izmantota (ieskaitot, vai to kontrolē cilvēks vai datorprogramma).

Mēs maksimāli centīsimies apzināt iespējamos lietotāju riskus (jo sevišķi bērniem), ko varētu radīt trešās puses, izmantojot kādu no mūsu vietnē piedāvātajiem interaktīvajiem pakalpojumiem, un mēs izvērtēsim katru gadījumu atsevišķi, vai ir nepieciešama attiecīgā pakalpojuma ierobežošana (ieskaitot, kāda veida ierobežojumus izmantot) atkarībā no noteiktajiem riskiem. Tomēr mums nav pienākums pārraudzīt vai uzraudzīt visus mūsu vietnē piedāvātos interaktīvos pakalpojumus, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies lietotājam, izmantojot kādu no mūsu pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek vai netiek kontrolēts.

Ja vecāki vai aizbildņi atļauj lietot mūsu interaktīvos pakalpojumus nepilngadīgajiem, visu atbildību par to uzņemas vecāki vai aizbildņi. Mēs rekomendējam vecākiem obligāti pārrunāt ar saviem bērniem jautājumus par drošību tiešsaistē, jo pilnīga kontrole nav iespējama. Nepilngadīgajiem, kas lieto interaktīvos pakalpojumus, jāapzinās potenciālie riski.

Interaktīvajiem pakalpojumiem, ko mēs kontrolējam, mēs piedāvājam iespēju sazināties ar vietnes moderatoru, ja rodas aizdomas vai apgrūtinājumi.

SATURA STANDARTI

Šie satura standarti attiecas uz ikvienu un visiem materiāliem, ko ievietojat mūsu vietnē (ieguldījumi) un uz jebkuriem interaktīvajiem pakalpojumiem, kas ar tiem saistīti. Jūsu rīcībai jāatbilst šo standartu burtam un garam. Standarti attiecas uz katru lietotāja ievietotā materiāla daļu, kā arī uz lietotāja ievietoto materiālu kopumā.
Lietotāja ievietotajiem materiāliem jābūt akurātiem (kad norādīti fakti) un tiem ir jābūt autentiskiem (kad norādīti viedokļi). Lietotāja ievietotajiem materiāliem jāatbilst attiecīgajiem Latvijas valsts likumiem, kā arī tās valsts likumiem, no kuras tie publicēti.

LIETOTĀJA IEVIETOTIE MATERIĀLI NEDRĪKST:

 • celt neslavu;
 • ietvert piedauzīgus, agresīvus, naidīgus vai musinošus materiālus;
 • ietvert seksuāla rakstura materiālus;
 • veicināt vardarbību;
 • veicināt diskrimināciju pēc rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma;
 • pārkāpt citu personu autortiesības, datubāzes tiesības vai preču zīmes; būt maldinoši;
 • tikt veidoti pārkāpjot jebkādas juridiskās saistības pret trešo pusi, piemēram,
 • līgumsaistības vai konfidencialitātes saistības;
 • veicināt jebkādas nelegālas darbības;
 • apdraudēt, ļaunprātīgi izmantot vai pārkāpt citu privātumu, vai radīt apgrūtinājumu, neērtības vai nevajadzīgu nemieru;
 • iespējami aizskart, apbēdināt, apkaunot, uztraukt vai kaitināt citas personas;
 • tikt publicēti citas personas vārdā vai maldinoši attēlot savu identitāti vai saistību ar kādu personu;
 • radīt iespaidu, ka tie nāk no mums, ja tie tādi nav;
 • sekmēt un veicināt jebkādas nelegālas darbības kā (tikai piemēram) autortiesību pārkāpumus vai neatļautu datora lietošanu.

DARBĪBU APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKŠANA

. Mēs paši pēc saviem uzskatiem noteiksim, vai ir noticis šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, lietojot mūsu vietni. Ja ir noticis šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, mēs varam veikt atbilstošas darbības, ieskaitot, bet ne tikai, visas vai kādas no sekojošām darbībām:

 • nekavējoša, pagaidu vai galēja jūsu lietošanas tiesību atņemšana;
 • nekavējoša, pagaidu vai galēja jebkuras publikācijas vai vietnē augšuplādēta materiāla izņemšana;
 • brīdinājuma izsacīšana;
 • tiesvedība pret jums par visu izmaksu piedzīšanu kompensācijas veidā (ieskaitot, bet ne tikai, pamatotas administratīvās un tiesvedības izmaksas), kas radušās pārkāpuma dēļ;
 • turpmākas tiesiskās darbības pret jums;
 • jebkuras informācijas, kuru uzskatām par nepieciešamu, iesniegšana tiesībsargājošām iestādēm.

DALĪBNIEKU PIENĀKUMI

Pievienojoties šai tīmekļa vietnei kā dalībnieks, jūs apņematies mūs nekavējoties informēt par jebkādu prasību vai darbību pret jums par šīs tīmekļa vietnes lietošanu un pēc mūsu pieprasījuma nekavējoties pārtraukt minēto darbību. Jūs piekrītat mūs nekavējoties informēt par visām izmaiņām, kas attiecas uz jūsu reģistrācijas informāciju. Jūsu pienākums ir pārliecināties, ka reģistrācijas informācija ir precīza.
Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt savu dalību tīmekļa vietnē, nosūtot mums atbilstošu paziņojumu uz e-pastu latvia@astrazeneca.com. JSaziņā Jums skaidri jānorāda savs vārds, lietotāja vārds (ja tāds ir), reģistrācijas informācija (ja tāda ir) un šīs tīmekļa vietnes nosaukums.

RSS PLŪSMAS LICENCE

Ja jūs ievērojat šos Lietošanas noteikumus, mēs piešķiram jums (jebkurā laikā) atceļamu, neekskluzīvu, personīgu, nekomerciālu, globālu, nepārvedamu licenci bez autoratlīdzības lietot un attēlot savā tīmekļa vietnē un/vai citādāk iestrādāt savā ģenerētā RSS plūsmā mūsu nodrošināto saturu (ieskaitot, bet ne tikai, virsrakstus, aktīvās saites, avotu identifikatorus, sociālo grāmatzīmju saites un citu informāciju, saturu vai materiālus, ko esat izvēlējies saņemt, lietojot AstraZeneca RSS plūsmu), parakstoties uz kādu no AstraZeneca RSS plūsmām (AstraZeneca saturs).
Šo RSS plūsmas licenci nedrīkst nodot, pārjaunot, piešķirt un/vai izdot kā apakšlicenci trešajai pusei. Visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas šajā RSS plūsmas licencē, ir pilnībā rezervētas mums, mūsu sadarbības partneriem (kā noteikts Lietošanas noteikumos) un mūsu licencētājiem (ja ir tāds gadījums).
Šī RSS plūsmas licence nekādi nepiešķir jums nekādas tiesības vai licenci izmantot mūsu preču zīmes savā tīmekļa vietnē vai citur. .

 

ASTRAZENECA RSS PLŪSMAS LIETOŠANA

Ja jūs esat nolēmuši izmantot kādu no AstraZeneca RSS plūsmām savā mājas lapā un/vai kā daļu no citas RSS plūsmas, Jums jāpārliecinās, ka ir norādīta skaidra un aktīva saite uz tīmekļa lapu, kas satur AstraZeneca RSS plūsmu un ka jūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji vai attiecīgās AstraZeneca RSS plūsmu ietverošās RSS plūsmas abonētāji ir informēti, ka AstraZeneca RSS plūsma ir pakļauta šai RSS plūsmas Licencei. Jums visos gadījumos jāpārliecinās, ka AstraZeneca RSS plūsmai ir pievienota atbilstoša atsauce, kas norāda, ka “Šis saturs ir no SIA AstraZeneca Latvija tīmekļa vietnes www.astrazeneca.com”, kā arī jāpārliecinās, ka visi autortiesību paziņojumi ir saglabāti sākotnējā formā.
Lietojot AstraZeneca RSS plūsmu (-as) un/vai AstraZeneca Saturu, jūs garantējat, pārstāvat un apņematies, ka jebkura tīmekļa vietne, kurā jūs attēlojat (vai izraisāt attēlošanu) kādu no AstraZeneca RSS plūsmām vai jebkura plūsma, ko jūs ģenerējat (vai izraisāt ģenerēšanu), kas iekļauj AstraZeneca RSS plūsmu (vai tās daļu), nesaista mūsu nosaukumu, tēlu un/vai reputāciju apkaunojošā situācijā un, it sevišķi, nesatur un nesaturēs materiālu, kas pārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, vai tādus materiālus, ko ikviens uzskatītu par mūsu Satura standartu pārkāpumiem (skatīt iepriekš).
Jūs nedrīkstat tieši vai netieši apgalvot, ka mēs apstiprinām vai atbalstām jebko, kas parādās kādā tīmekļa vietnē un/vai veido daļu no kādas RSS plūsmas, kas iekļauj AstraZeneca RSS plūsmu, ieskaitot (neierobežojot) jūsu saturu, trešās puses saturu, jebkuru produktu vai juridisku personu/vienību vai personu. Jūs nedrīkstat (tieši vai netieši) pieprasīt kādam savas tīmekļa vietnes lietotājam vai plūsmas, par kuru esiet atbildīgi, abonentiem samaksu par piekļuvi visai vai daļai no AstraZeneca RSS plūsmas un/vai jebkuram AstraZeneca saturam. Jums nav atļauts tālāk pārdot un/vai citādāk komercializēt visu vai daļu no jebkuras AstraZeneca RSS plūsmas un/vai jebkuru AstraZeneca saturu.

PODRAIDES (PODCAST) LICENCE

Ja jūs ievērojat šos Lietošanas noteikumus, mēs piešķiram jums (jebkurā laikā) atceļamu, neekskluzīvu, personīgu, nekomerciālu, globālu, nepārvedamu licenci bez autoratlīdzības lejupielādēt AstraZeneca podraides no šīs tīmekļa vietnes. Šo Podraides licenci nedrīkst nodot, pārjaunot, piešķirt un/vai izdot apakšlicenci trešajai pusei. Visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas šajā Podraides licencē, ir pilnībā rezervētas mums, mūsu sadarbības partneriem (kā noteikts Lietošanas noteikumos) un licencētājiem (ja ir tāds gadījums). Šī Podraides licence nekādā veidā nepiešķir jums tiesības vai licenci izmantot mūsu preču zīmes.

ASTRAZENECA PODRAIDES LIETOŠANA

AstraZeneca podraide ir paredzēta tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai. AstraZeneca podraidi nedrīkst kopēt, pavairot, pārpublicēt, publicēt, pārraidīt, pārsūtīt, padarīt publiski pieejamu, pārdot vai citādāk atkārtoti izmantot vai komercializēt. AstraZeneca podraidi nedrīkst nekādā veidā rediģēt, mainīt, pielāgot vai papildināt, kā arī apvienot AstraZeneca podraidi ar kādu citu materiālu. Šo failu nedrīkst lejupielādēt, lai veicinātu, reklamētu, apstiprinātu vai norādītu uz saikni starp Jums (vai kādu trešo pusi) un mums, mūsu aģentiem vai darbiniekiem, vai jebkādiem AstraZeneca podraides atbalstītājiem. AstraZeneca podraidi nedrīkst lietot, lai diskreditētu mūsu vai Partneru nosaukumus vai citādāk radītu zaudējumus vai kaitējumus mums vai mūsu Partnerim.

ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat kompensēt mūsu un mūsu Partneru zaudējumus, kā arī pilnībā segt jebkurus izdevumus, kas radušies izmaksu (ieskaitot tiesvedības un speciālistu honorārus), zaudējumu, bojājumu, izlīguma kompensāciju un citu saistību rezultātā, ja to rašanās iemesls ir jūsu pārkāpumi RSS plūsmas licences un/vai Podraides licences noteikumu neievērošanā.

ATRUNA

Lai arī mēs esam pietiekami rūpīgi veidojuši šo tīmekļa vietni, mēs neuzņemamies atbildību par citu personu vai organizāciju darbībām, neatkarīgi no tā, vai tās ir radušās kā sekas, tieši vai citādāk no informācijas, kas atrodas vai kurai piekļūts, izmantojot šo tīmekļa vietni, vienalga, vai informāciju esam nodrošinājuši mēs vai trešā puse. Šajā tīmekļa lapā neko nevajag interpretēt kā padomus vai ieteikumus, un šo tīmekļa vietni nevajag uzskatīt par pamatu lēmumu pieņemšanai vai darbību veikšanai. Tā kā medicīna nepārtraukti progresē un attīstās, informācija šajā tīmekļa vietnē ne vienmēr var būt pilnīgi aktuāla, tādēļ šī informācija tiek sniegta kā "TĀDA, KĀ IR" un "KĀDA PIEEJAMA".
MĒS NEGARANTĒJAM, NEPĀRSTĀVAM UN NEUZŅEMAMIES NEKĀDAS SAISTĪBAS PAR ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ (IESKAITOT, NEIEROBEŽOTI, ŠĪ SATURA SAVLAICĪGUMU, AKTUĀLUMU, PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI KA, LIETOJOT TĪMEKĻA VIETNI, IEGŪTIE REZULTĀTI BŪS BEZ KĻŪDĀM UN TICAMI) PAUSTO SATURU VAI PIEŅĒMUMIEM, KAS RADUŠIES NO TĀ.
Jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību iegūtās vai lejupielādētās informācijas lietošana ir tikai jūsu izvēle un risks. Dažās jurisdikcijās nav atļauts neiekļaut netiešo garantiju, un šajās jurisdikcijās iepriekš minētie izņēmumi neattiecas. Jebkāda medicīniska informācija šajā tīmekļa vietnē nav paredzēta kā kompetentas medicīniskas konsultācijas aizvietojums, un mēs nevaram atbildēt uz nevēlamiem e-pastiem par personīgās veselības aprūpes problēmām. Informācija par šajā tīmekļa vietnē minētajiem produktiem var atšķirties dažādās valstīs. Pacientiem un veselības aprūpes profesionāļiem vajadzētu saskaņot savai valstij atbilstošo informāciju ar vietējiem medicīnas resursiem un regulatīvām iestādēm. PIRMS RĪKOTIES, PAR JEBKURU SPECIFISKU PROBLĒMU VAI JAUTĀJUMU, KAS IETVERTS ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLICĒTĀ INFORMĀCIJĀ, KONSULTĒJIETIES AR ATBILSTOŠI KVALIFICĒTU VESELĪBAS APRŪPES PROFESIONĀLI.
Nekas no šīs tīmekļa vietnes nedrīkst tikt uzskatīts par uzaicinājumu investēt vai citādāk piedalīties AstraZeneca PLC akcijās, ADR (alternative dispute resolution – alternatīvs konflikta risinājums) vai citos vērtspapīros. Patiesie rezultāti un attīstības gaita var materiāli atšķirties no jebkādām prognozēm, viedokļiem vai sagaidāmiem rezultātiem, kas pausti šajā tīmekļa vietnē, un vērtspapīru pagātnes ienesīgums negarantē nākotnes ienesīgumu.

MŪSU ATBILDĪBA

Likumā atļautā apjomā mēs, citi Grupas (skatīt zemāk) dalībnieki un ar mums saistītās trešās puses, viennozīmīgi izslēdzam:

 • visus noteikumus, garantijas un citus nosacījumus, kas varētu būt noteikti statūtos, vispārējās tiesībās vai īpašumtiesībās un
 • jebkādu atbildību par tiešiem, netiešiem vai sekojošiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radījis lietotājs saistībā ar mūsu tīmekļa vietni vai saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, nespēju lietot vai lietošanas rezultātiem, jebkādas tīmekļa vietnes, kas ar to saistītas un materiāliem, kas tajā publicēti, ieskaitot, bez ierobežojuma, atbildību par (i) ienākumu vai ieņēmumu zudumiem, (ii) uzņēmuma zaudējumu, (iii) peļņas vai līgumu zaudējumu, (iv) paredzēto ietaupījumu zudumu, (v) datu zudumu, (vi) nemateriālo vērtību zudumu, (vii) vadības vai biroja laika izšķērdējumu; un (viii) jebkādiem citiem zaudējumiem vai bojājumiem, neatkarīgi no to rašanās iemesliem un vai tos izraisījušas neatļautas darbības (ieskaitot nolaidību), līguma neievērošana vai citādāk, pat ja paredzami.

Tas neietekmē mūsu atbildību par nāvi vai personu ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības dēļ, kā arī atbildību par krāpniecisku, maldīgu attēlošanu vai svarīgu jautājumu kļūdainu attēlošanu, kā arī citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar attiecīgo likumu.
Mēs negarantējam, ka šajā tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas būs nepārtrauktas vai bez kļūdām, ka trūkumi tiks novērsti vai ka šī tīmekļa vietne vai serveris, kas to dara pieejamu, ir bez vīrusiem un kļūmēm.

 

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Intelektuālā īpašuma tiesības šajā tīmekļa vietnē un publicētajos materiālos, ieskaitot, bez ierobežojuma, visos tīmekļa vietnē atrodamajos dokumentos, datnēs, tekstā, attēlos, RSS plūsmās, audio datnēs, flash apmācībās, grafikā, ierīcēs un kodā, kā arī kopējā tīmekļa vietnes izskatā pieder SIA AstraZeneca Latvija, tās sadarbības partneriem (kā aprakstīts zemāk) vai mūsu ārējiem partneriem. Šos darbus aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šīs tiesības ir paturētas.
Jums ir tiesības izveidot vienu kopiju un izdrukāt citātus vai dokumentus no šīs tīmekļa vietnes (izņemot trešajai pusei piederošo saturu, kas attiecīgi apzīmēts) savai nekomerciālai lietošanai, ņemot vērā, ka katra šāda kopija un izdruka saglabā visas autortiesības vai citus īpašuma paziņojumus un jebkuru atrunu, kas uz tām attiecas. Visus AstraZeneca nosaukumus, logo un preču zīmes nedrīkst lietot vai pavairot bez mūsu iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas. Mūsu vietnē vienmēr jāapzinās mūsu (un norādīto atbalstītāju) kā materiālu autoru statuss.
Tīmekļa vietnes daļas vai visa satura pavairošana citādāk kā minēts šeit, ieskaitot kadrēšanu, no tīmekļa vietnes vai tās satura atvasinātu darbu veidošanu un/vai tās satura iestrādāšanu citās tīmekļa vietnēs, elektroniskās meklēšanas sistēmās vai publikācijās ir aizliegta. Jūs nedrīkstat izmantot diagrammas, ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio sekvences vai grafiskos attēlojumus atsevišķi no saistītā teksta. Bez mūsu rakstiskas atļaujas nevienā citā tīmekļa vietnē nedrīkst iekļaut saites uz šo tīmekļa vietni.
Mēs nevaram garantēt, ka jums ir tiesības izmantot trešajai pusei piederošu saturu, kas ir pieejams šajā tīmekļa vietnē, jums ir jāiegūst atļauja no trešās puses īpašnieka pirms lietot vai lejupielādēt šādu saturu. Saturu, ko aizsargā autortiesības, nedrīkst mainīt, kā arī nedrīkst mainīt autora piederības paziņojumus vai autortiesību paziņojumus, kas parādās šādā saturā, ja iepriekš netiek saņemta atbilstoša atļauja.
Nekas, izņemot ierobežoto atļauju kopu, kas minēta šeit, šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāms kā citu tiesību vai licences piešķirošs.
Visi produktu nosaukumi, kas minēti šajā tīmekļa vietnē ir SIA AstraZeneca Latvija vai tās sadarbības partneru preču zīmes, izņemot tās preču zīmes, kuras ir norādītas kā citu uzņēmumu īpašums, visas tiesības ir paturētas.

TIESĪBAS IZMANTOT LIETOTĀJA NODROŠINĀTU INFORMĀCIJU

Ja jūs apstiprināt kāda materiāla iekļaušanu šajā tīmekļa vietnē (tostarp, bez ierobežojuma, personīgo informāciju, zināšanas, komentārus, idejas, jautājumus, tehniku, atsauces vai tamlīdzīgi), jūs piekrītat, (i) ka šis materiāls netiks uzskatīts par konfidenciālu, (ii) ka šim materiālam netiks pieprasītas īpašumtiesības un (iii) garantējat mums neatceļamu, globālu, neizsmeļamu licenci bez autoratlīdzības lietot, atklāt, kopēt, mainīt, pielāgot, publiski attēlot un tulkot visus vai katru no šādiem materiāliem jebkādam mērķim bez ierobežojuma. Mēs paturam tiesības pēc brīvas gribas, bez iepriekšēja paziņojuma izņemt vai izdzēst jebkuru materiālu, ko jūs apstiprināt iekļaušanai šajā tīmekļa vietnē. Mēs arī paturam tiesības atklāt jūsu identitāti trešajai pusei, kas paziņos, ka materiāls, ko esat publicējuši vai augšupielādējuši mūsu tīmekļa vietnē, pārkāpj viņu intelektuālā īpašuma tiesības vai viņu privātuma tiesības. Mēs apstrādājam visu jūsu informāciju saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

VĪRUSI, UZLAUŠANA UN CITI UZBRUKUMI

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu tīmekļa vietni, apzināti ievadot vīrusus, “Trojas zirgus”, “tārpus”, “loģikas bumbas” vai citus materiālus, kas ir ļaundabīgi vai tehnoloģiski kaitējoši. Jūs nedrīkstat mēģināt neatļauti piekļūt mūsu tīmekļa vietnei un serverim, kurā glabājas mūsu tīmekļa vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas ir pievienoti mūsu tīmekļa vietnei. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu tīmekļa vietnei ar pakalpojumatteices uzbrukumu vai ar izkliedēto pakalpojumatteices uzbrukumu.
Pārkāpjot šo prasību, jūs veicat kriminālu pārkāpumu saskaņā ar 1990. gada Datora neatļautas izmantošanas likumu. Par šādiem pārkāpumiem mēs ziņosim attiecīgajām tiesībsargājošām iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā nekavējoties tiek pārtrauktas jūsu tiesības lietot mūsu tīmekļa vietni.
Mēs neatbildam par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukumu, vīrusu vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu dēļ, kas var inficēt jūsu datoraprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu atbilstošo materiālu mūsu tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā vai lejupielādējot jebkādu tajā publicēto materiālu, vai ar to saistītā tīmekļa vietnē. Saskaņā ar labu datorpraksi jums ir ieteicams pārbaudīt vīrusus visos materiālos un/vai pieejamā saturā un/vai lejupielādējot no šīs tīmekļa vietnes, izmantojot komerciāli pieejamu, aktuālu vīrusu pārbaudes programmatūru.

SAITES AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI

Jūs nedrīkstat izvietot saiti uz mūsu mājas lapu iepriekš nesaņemot mūsu rakstisku piekrišanu. Saskaņā ar šādu piekrišanu, katrai šādai saitei jābūt attēlotai godīgā, likumīgā un mūsu reputācijai nekaitējošā veidā, kā arī šo saiti neizmantojot ļaunprātīgi. Jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, lai tā maldinātu par saistību, atbalstu vai apstiprinājumu no mūsu puses, ja tā nav bijis. Jūs nedrīkstat veidot saiti no tīmekļa vietnes, kas Jums nepieder.
Mūsu tīmekļa vietne nedrīkst tikt iekļauta citā tīmekļa vietnē, kā arī nav pieļaujams izveidot saiti uz citu tīmekļa vietnes daļu kā tikai mājas lapu saskaņā ar mūsu rakstisko piekrišanu, kas minēta iepriekš. Mēs paturam tiesības atsaukt saites atļauju bez iepriekšēja paziņojuma. Tīmekļa vietnei, no kuras jūs veidojat saiti, jāatbilst visiem šī Juridiskā paziņojuma aspektiem.

TREŠĀS PUSES TĪMEKĻA VIETNES UN SATURS

Šī tīmekļa vietne var saturēt trešajai pusei piederošu saturu (piemēram, raksti, attēlu bibliotēkas, datu plūsmas vai atsauces) un var arī ietvert hiperteksta saites uz trešajai pusei piederošām tīmekļa vietnēm. Mēs piedāvājām šādu trešās puses saturu un saites kā labvēlību saviem lietotājiem. Saites ir paredzētas tikai jūsu informācijai. Mums nav kontroles pār trešajai pusei piederošajām tīmekļa vietnēm vai saturu, uz ko tās atsaucas, kam tās piekļūst vai kas tām ir pieejams, un tādēļ mēs neapstiprinām, neatbalstām, neiesakām vai citādāk neuzņemamies atbildību par šādām trešās puses tīmekļa vietnēm vai saturu, vai arī par šādu tīmekļa vietņu pieejamību. It sevišķi mēs neuzņemamies nekādas saistības, kas radušās no apsūdzībām, ja kāds trešajai pusei piederošs saturs (publicēts šajā vai citā tīmekļa vietnē) pārkāpj citas personas intelektuālā īpašuma tiesības vai saistības, kas radušās no kādas informācijas vai viedokļa trešās puses tīmekļa vietnē vai saturā.

IZMAIŅAS ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ

Mēs paturam tiesības mainīt jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu vai šo juridisko paziņojumu jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas. Visas izmaiņas šajā Juridiskajā paziņojumā stājas spēkā no tā brīža, kad piekļūsiet šai tīmekļa vietnei. Jums regulāri jāpārbauda šis Juridiskais paziņojums, lai apskatītu veiktās izmaiņas, jo tās ir jums saistošas. Neatkarīgi no iepriekš minētā, mums nav pienākums uzturēt šo tīmekļa vietni aktuālu. Ja radīsies nepieciešamība, mēs varam apturēt piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai to pilnībā slēgt.

IFPMA ZĀĻU REKLAMĒŠANAS PRAKSES KODEKSS

Viss reklāmas saturs šajā tīmekļa vietnē ir sagatavots saskaņā ar IFPMA (Starptautiskā Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija) Zāļu reklamēšanas prakses kodeksu. Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka visas šaubas, kas jums varētu rasties par saturu, jūs sākotnēji noskaidrosiet, konsultējoties ar mums. Tad, ja jūs neapmierinās mūsu atbilde, jūs varat iesniegt sūdzību IFPMA Ženēvā, Šveicē. Visas sūdzības, kas attiecas uz reklāmas saturu, kas ir specifisks vienai valstij, var iesniegt arī Farmācijas ražotāju asociācijai šajā valstī.

JURISDIKCIJA UN SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI

Latvijas tiesai būs ekskluzīva jurisdikcija pār visām prasībām, kas radušās vai saistītas ar mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, lai gan mēs paturam tiesības pārcelt procesu pret jums par šo noteikumu pārkāpumiem jūsu atrašanās vietas valstī vai citā atbilstošā valstī. Šos noteikumus reglamentē Latvijas valsts likumdošana.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Jūs varat ar mums sazināties, nosūtot AstraZeneca e-pastu uz latvia@astrazeneca.com.

Atsauces uz AstraZeneca un "Grupu" ir atsauces uz SIA AstraZeneca Latvija un tās sadarbības partneriem. Šajos Lietošanas noteikumos "sadarbības partneri" ir jebkura sabiedrība vai cita uzņēmējdarbības vienība, kas kontrolē, kuru kontrolē vai ir periodiski vienā kontrolē ar SIA AstraZeneca Latvija un "kontroles" definīcija nozīmē tiešu vai netiešu (i) piecdesmit (50 %) vai vairāk procentu balsu vai balsošanas līdzdalības turēšana šādā sabiedrībā vai citā vienībā vai (ii) piecdesmit (50 %) vai vairāk procentu peļņas vai ienākumu, gadījumā, ja tā ir cita uzņēmējdarbības vienība, nevis sabiedrība, vai (iii) partneru gadījumā, jebkāda salīdzināma līdzdalības daļa galvenā partnera uzņēmumā.