ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne nettsiden drives av AstraZeneca (inkludert «vi», «oss» og «vår/vårt/våre») (som omfatter følgende juridiske enheter i følgende land: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge). Vår adresse i henholdsvis Sverige, Danmark, Finland og Norge finner du her: http://www.astrazeneca.com/about-us/addresses/.

Selv om AstraZeneca har utvist rimelig aktsomhet i utarbeidingen av denne nettsiden, påtar AstraZeneca seg ikke noe ansvar for eventuelle handlinger som personer eller organisasjoner har foretatt, uansett hvor de er basert, som en direkte eller indirekte følge av informasjonen som finnes på eller som det gis tilgang til gjennom denne nettsiden, uansett om slik informasjon stammer fra AstraZeneca eller tredjepart. Ingen del av denne nettsiden skal tolkes som råd eller anbefalinger, og denne nettsiden kan ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller handlinger. Som følge av løpende fremskritt og utviklingen innenfor medisin er informasjonen på denne nettsiden ikke nødvendigvis alltid fullt oppdatert, og informasjonen stilles derfor til rådighet «slik den er» og «som den foreligger».

Du samtykker i at bruken av informasjonen som stammer fra eller kan lastes ned fra eller gjennom denne nettsiden, skjer på eget ansvar og etter eget skjønn. I noen land er det ikke tillatt å fraskrive seg ansvaret for stilltiende garantier, og derfor gjelder ovenstående ikke i disse landene. Informasjonen som finnes på denne nettsiden, er ikke og bør ikke tolkes som medisinsk rådgivning. Produktinformasjonen om Genuair på denne nettsiden er basert på det godkjente pakningsvedlegget for respiratoriske inhalant-produkter i Europa som krever bruk av Genuair-inhalatoren, og produktinformasjonen kan variere fra land til land. Henvisninger til Genuair på denne nettsiden innebærer ikke at Genuair kan eller vil kunne kjøpes i alle europeiske land.

Intet på denne nettsiden skal anses for å utgjøre en oppfordring til å investere i eller på annen måte handle med aksjer, ADR-beviser eller andre verdipapirer i AstraZeneca PLC. Faktiske resultater og utviklinger kan avvike vesentlig fra eventuelle prognoser, anbefalinger eller forventninger som er anført på denne nettsiden, og verdipapirers tidligere utvikling kan ikke tas som en indikasjon på deres fremtidige utvikling.

VÅRT ANSVAR

I den utstrekning loven tillater det, fraskriver AstraZeneca, andre selskaper i vårt konsern (som definert nedenfor) og tredjeparter som er knyttet til oss, seg uttrykkelig følgende:

Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers vil være gjeldende i henhold til lovgivningen, og

Ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap eller følgeskader som påføres en bruker i forbindelse med vår nettside eller i forbindelse med bruk av, manglende mulighet til bruk av eller følgene etter bruk av vår nettside og eventuelt materiale som er lagt ut på nettsiden, herunder, men ikke begrenset til, ethvert ansvar for: 1) tap av inntekt eller omsetning, 2) driftstap, 3) tap av overskudd eller kunder, 4) tap av forventede besparelser, 5) tap av data, 6) tap av goodwill, 7) spill av ledelses- eller administrasjonstid, 8) alle andre tap eller skader, uansett årsak og uansett om de måtte skyldes skadevoldende handlinger (herunder uaktsomhet), mislighold av kontrakt eller annet, selv om de måtte være forutsigbare.

Dette har ingen betydning for AstraZenecas ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet fra AstraZenecas side, eller for AstraZenecas ansvar for utstedelse av bevisst uriktige erklæringer om grunnleggende forhold, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

AstraZeneca utsteder ingen garantier for at funksjoner på denne nettsiden kan benyttes uten avbrytelser eller vil være feilfrie, at feil vil bli rettet, eller at nettsiden eller serveren som stiller den til rådighet, vil være fri for virus eller programfeil.