NOTA PRAWNA

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zgodnie z którymi mogą Państwo korzystać ze strony internetowej Genuair (dalej również jako „Serwis”), włączając w to świadczone za jej pośrednictwem usługi, zarówno jako anonimowy albo zarejestrowany użytkownik. Zanim zacznie Pani/Pan korzystać ze strony internetowej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Korzystanie z Serwisu, oznacza akceptację Regulaminu oraz zawarcie przez Panią/Pana wiążącej umowy („Umowa”) na korzystanie z Serwisu. Jeśli nie zgadza się Pani/Pan z Regulaminem, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze strony internetowej.

1. DANE USŁUGODAWCY

Operatorem Serwisu i usługodawcą jest AstraZeneca PLC (dalej także jako „my”). Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 02723534, numer VAT GB582323642.

2. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do naszej strony internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które świadczymy na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna. Możemy ograniczyć użytkownikom dostęp do niektórych części lub całego serwisu.

Aby móc korzystać z serwisu użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

Jeśli w celu korzystania z Serwisu przydzielony zostanie Pani/Panu kod identyfikacyjny użytkownika , hasło w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, dane te należy traktować jako poufne i nie mogą one być udostępniane innym osobom. Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranych przez Panią/Pana lub przydzielonego przez nas, jeżeli użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić nas niezwłocznie po powzięciu wiadomości o każdym nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu kodu lub hasła identyfikującego użytkownika.

Jest Pani/Pan odpowiedzialny za dysponowanie niezbędnymi środkami technicznymi w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Jest Pani/Pan również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które wchodzą na naszą stronę internetową za pośrednictwem Pani/Pana połączenia internetowego zapoznali się z Regulaminem i go akceptują.

Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Korzystanie z naszej strony internetowej jest bezpłatne.

Użytkownik może zrezygnować z rejestracji w Serwisie w dowolnym momencie, przesyłając nam stosowne zawiadomienie pocztą elektroniczną na infomaster@astrazeneca.com. Należy wskazać swoje nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli jest używana) i dane rejestracyjne (jeżeli występują) oraz nazwę strony internetowej.

Zarówno użytkownik jak i my możemy wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym.

3. ZAKAZ NIEDOZWOLONEGO KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Można korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie zgodnie z prawem.

Nie może Pani/Pan:

 • 1) korzystać z niej w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy lokalne, krajowe i międzynarodowe;
 • 2) do przesyłania niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, lub jakiejkolwiek innej formy podobnej zachęty (spam);
 • 3) dokonywać nieautoryzowanych prób dostępu do każdego z naszych systemów lub sieci zewnętrznych

4. ZAWIESZENIE USŁUG

Możemy od czasu do czasu zawiesić świadczenie usług interaktywnych dostępnych na naszej stronie, włączając w to usługi czat i tablicy ogłoszeniowej. W przypadku świadczenia usług interaktywnych, będziemy dostarczać jasnych informacji użytkownikom o rodzaju oferowanej usługi, oraz to czy jest ona moderowana i jaka forma moderacji jest używana (w szczególności to czy jest zautomatyzowana czy dokonywana przez człowieka).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić ewentualne ryzyka dla użytkowników (w szczególności dla dzieci) pochodzące od osób trzecich, jeśli używają one interaktywnych usług świadczonych na naszej stronie i będziemy decydować w każdym przypadku, czy w świetle tych zagrożeń właściwe jest podjęcie moderacji właściwej usługi (wraz z określeniem rodzaju moderacji). Nie jesteśmy jednak w żaden sposób zobowiązani do nadzorowania, kontrolowania lub ograniczania jakichkolwiek usług interaktywnych, które udostępniamy na naszej stronie i w zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy wyłączamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia interaktywnej usługi przez użytkownika w sposób sprzeczny z naszymi standardami dotyczącymi zamieszczanych treści, niezależnie od tego czy dana usługa jest moderowana czy też nie.

Wykorzystanie którejkolwiek z naszych interaktywnych usług przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Radzimy rodzicom/opiekunom prawnym, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać z usług interaktywnych, aby informować dzieci o zasadach zachowania bezpieczeństwa w Internecie, mając na uwadze, że moderacja nie jest niezawodna. Nieletni, którzy korzystają z interaktywnych usług powinni być świadomi zagrożeń.

W przypadku moderowania interaktywnej usługi, określimy sposób kontaktu z moderatorem w przypadku wystąpienia problemów.

5. STANDARDY ZAMIESZCZANYCH TREŚCI

Standardy zamieszczanych treści mają zastosowanie do wszelkich treści, które dostarczają Państwo do naszego serwisu (dalej jako „wpisy”), a także do wszelkich interaktywnych usług z nim związanych. Użytkownicy powinni być zgodni zarówno z literą, jak i celem tych standardów. Standardy stosuje się zarówno do całości wpisów, jak i ich części.

Wpisy muszę być dokładne (jeżeli stwierdzają określone fakty) oraz być prawdziwe (jeśli odnoszą się do opinii). Wpisy muszą być zgodne z obowiązującym prawem w Polsce oraz w dowolnym kraju, w którym są wprowadzane.

Wpisy nie mogą:

 • 1) zawierać żadnych treści, które są zniesławiające;
 • 2) zawierać materiału, który jest obsceniczny, obraźliwy lub nienawistny;
 • 3) promować materiałów erotycznych;
 • 4) promować przemocy;
 • 5) promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
 • 6) naruszać praw autorskich, prawa do bazy danych lub znaków towarowych będących własnością innej osoby;
 • 7) umożliwiać dokonanie oszustwa;
 • 8) być dokonywane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego względem osoby trzeciej, takiego jak zobowiązanie umowne lub obowiązek zachowania poufności;
 • 9) promować jakąkolwiek nielegalną działalność;
 • 10) mieć charakteru groźby, nadużycia lub naruszenia prywatności lub wywoływać niepokój;
 • 11) nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować inne osoby;
 • 12) być wykorzystane do podszywania się pod inną osobę lub fałszywego przedstawiania swojej tożsamości;
 • 13) sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest;
 • 14) zachęcać, promować, lub wspierać bezprawne działania, np. naruszenie praw autorskich.

6. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I WYPOWIEDZENIE UMOWY

W przypadku, gdyby doszło do naruszenie Regulaminu jesteśmy uprawnieni do podjęcia następujących działań:

 • 1) natychmiastowego, czasowego lub stałego odebrania prawa do korzystania z naszej strony internetowej;
 • 2) natychmiastowego, czasowego lub trwałego usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez użytkownika na naszej stronie;
 • 3) przesłania użytkownikowi ostrzeżenia;
 • 4) wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikom o odszkodowanie w związku z naruszeniem;
 • 5) podjęcie innych działań prawnych przeciwko użytkownikom,
 • 6) ujawnienie niezbędnych informacji niezbędnych informacji organom ścigania.

7. OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszego Serwisu jako zarejestrowany użytkownik, zobowiązuje się Pani/Pan do niezwłocznego informowania nas o jakichkolwiek roszczeniach lub działaniach podjętych wobec Pani/Pana w związku z korzystaniem z tej strony, oraz na nasz wniosek do natychmiastowego zaprzestania podejmowania kwestionowanych działań w związku z Serwisem. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania nas o wszelkich zmianach mających wpływ na dane rejestracyjne. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że jego dane rejestracyjne są aktualne.

8. LICENCJA NA KANAŁY RSS

Pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, udzielamy Pani/Panu odwołalnej (w dowolnym momencie), niewyłącznej, osobistej, niekomercyjnej, obejmującej terytorium całego świata, niezbywalnej, nieodpłatnej licencji na obsługę i wyświetlanie na Państwa stronie internetowej lub w inny sposób za pomocą kanału RSS generowanego przez Panią/Pana w odniesieniu do jakichkolwiek treści dostarczanych przez nas ( w tym do gazet, aktywnych linków, identyfikatorów źródłowych, społecznych powiązań, zakładek oraz innych informacji, treści lub materiałów) wskutek subskrybowania jakiegokolwiek kanału RSS AstraZeneca (dalej jako „kontent AstraZeneca”)

Licencja na kanały RSS nie może być przeniesiona, odnawiana, przypisana lub sublicencjonowana na rzecz osób trzecich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej licencji RSS są w pełni zarezerwowane przez nas oraz przez podmioty powiązane z nami.

Licencja na kanały RSS nie oznacza przeniesienia na Pani/Pana rzecz żadnych praw lub licencji na korzystanie z któregokolwiek z naszych znaków towarowych na Pani/Pana stronie internetowej lub w innym miejscu.

9. KORZYSTANIE Z KANAŁU RSS ASTRAZENECA

Jeśli ma Pani / Pan zamiar korzystać z dowolnego kanału RSS AstraZeneca na swojej stronie internetowej lub jako części innego kanału RSS należy zapewnić, że transparentne i działające łącze zostało skierowane do strony zawierającej Kanał AstraZeneca RSS oraz, że osoby korzystające z Pani / Pana strony lub użytkownicy kanałów RSS zawierających kanał RSS AstraZeneca są świadomi, że Kanał RSS AstraZeneca podlega niniejszej licencji. Należy we wszystkich przypadkach zapewnić prawidłowe opisanie treści zawartych w kanale RSS AstraZeneca poprzez jednoznaczne stwierdzenie, że dana treść pochodzi ze strony AstraZeneca PLC dostępnej pod adresem www.astrazeneca.com oraz zapewnić, że wszystkie informacje o prawach autorskich zostały zachowane w ich oryginalnej formie. Przez wykorzystanie kanału RSS AstraZeneca RSS lub treści AstraZeneca, użytkownik zapewnia, oświadcza i zobowiązuje się, że żadna strona internetowa, na której będzie wyświetlany kanał RSS AstraZeneca lub w ramach innego kanału RSS, zawierającego dowolny Kanał AstraZeneca RSS (lub jego część) nie będzie skutkować naruszeniem naszych dóbr osobistych, a w szczególności, nie będzie zawierać żadnych materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, oraz że nie będą naruszać naszych standardów treści – kontentu (patrz wyżej).

10. LICENCJA PODCAST

Pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, możemy udzielić Pani / Panu odwołalnej (w dowolnym momencie), niewyłącznej, osobistej, niekomercyjnej, obowiązującej na terytorium na całego świata, niezbywalnej i nieodpłatnej licencji w celu pobrania z tej strony internetowej podcastów AstraZeneca i korzystania z nich. Licencja ta nie może zostać przeniesiona, odnowiona, przypisana lub sublicencjonowana osobom trzecim. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w ramach tej licencji Podcast są w pełni zarezerwowane na nas, nasze podmioty powiązane i licencjodawców (zależnie od przypadku). W ramach Licencji nie udzielamy żadnych praw lub licencji na korzystanie z naszych znaków towarowych.

11. KORZYSTANIE PODCASTU ASTRAZENECA

Podcast AstraZeneca jest przeznaczony do osobistego użytku niekomercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, transmitować, udostępniać publicznie, sprzedawać lub w inny sposób ponownie wykorzystać lub komercjalizować Podcast AstraZeneca w jakikolwiek sposób. Użytkownik nie może edytować, zmieniać, dostosowywać lub dodawać treści do Podcastu AstraZeneca w żaden sposób, ani też łączyć Podcast AstraZeneca z żadnym innym materiałem. Użytkownik nie może pobierać lub korzystać z plików w celu promocji, reklamy, sugerować związku z nami, naszymi przedstawicielami lub pracownikami lub osobami tworzącymi AstraZeneca Podcast. Użytkownik nie może korzystać z Podcastu AstraZeneca w jakikolwiek sposób, naruszający obowiązujące prawo.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza, że bezwarunkowo i nieodwołalnie przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty, roszczenia (włączając w to koszty obsługi prawnej i koszty prowadzenia sporu), należności lub za jakiekolwiek inne roszczenia zgłoszone wobec AstraZeneca lub jej spółek powiązanych w związku z naruszeniem przez Użytkownika Licencji na kanały RSS lub na Podcast lub za naruszenie postanowień Regulaminu.

13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, mimo podjęcia należytej staranności przy tworzeniu niniejszej strony internetowej, nie jesteśmy odpowiedzialni za działania podjęte przez osobę trzecią w związku z informacjami dostępnymi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, które zostały dostarczane przez nas lub przez osoby trzecie. Treści zawarte w serwisie nie powinny być traktowane jako porady lub rekomendacje medyczne i nie należy na ich podstawie podejmować żadnych decyzji ani działań. W wyniku trwającego postępu i zmian w medycynie, informacje zawarte w serwisie mogą nie być w pełni aktualne.

Użytkownik zgadza się, że wykorzystanie informacji uzyskanych lub pobranych z lub za pośrednictwem tej strony następuje na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności i w takim przypadku powyższe oświadczenia nie mają zastosowania w takich jurysdykcjach. Wszelkie informacje medyczne w serwisie nie mogą być traktowane jako zamiennik świadomej porady lekarskiej i nie odpowiadamy na wszelką niezamawianą korespondencję związaną z kwestiami ochrony zdrowia. Informacje na temat produktów wymienionych na tej stronie mogą różnić się zależnie od państwa. Pacjenci i pracownicy służby zdrowia powinni korzystać z lokalnych kontaktów medycznych i kontaktować się z organami regulacyjnymi w zakresie informacji właściwej według ich terytorium. Użytkownik musi skontaktować się z odpowiednio wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia na temat poszczególnego problemu lub zagadnienia, których dotyczą Informacje dostępne na tej stronie przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Nic na tej stronie nie powinny być uznane za zaproszenie do inwestowania w udziały i akcji, papiery wartościowe dotyczące AstraZeneca PLC. Rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od prognoz, opinii lub oczekiwań wyrażonych na niniejszej stronie, a wyniki finansowe osiągnięte w przeszłości nie mogą być powoływane jako wytyczne dla ich przyszłych wyników.

14. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W zakresie dozwolonym przez prawo, zarówno my, jak i pozostali członkowie naszej grupy kapitałowej oraz powiązane z nami osoby trzecie wykluczamy naszą odpowiedzialność prawną, w szczególności wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym, bez ograniczeń, wszelka odpowiedzialność za: (1) utratę dochodu lub zysków, (2) straty związane z prowadzoną działalnością biznesową, (3) utratę spodziewanych zysków lub kontraktów, (4) utratę przewidywanych oszczędności, (5) utratę danych, (6) uszczerbku w wartości firmy, w szczególności jej renomy (7) straty związane z kosztami zasobów ludzkich, w tym koszty zarządzania, (8) za wszelkie inne straty lub szkody wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet, jeżeli można je było przewidzieć.

Powyższe postanowienia nie wpływają na odpowiedzialność firmy AstraZeneca za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania firmy AstraZeneca ani na odpowiedzialność firmy AstraZeneca za podanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenie w błąd co do istoty sprawy ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Nie gwarantujemy, że funkcjonalności zawarte na tej stronie będą działać nieprzerwane lub będą wolne od błędów jak również, że usterki zostaną naprawione.

15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa własności intelektualnej związane ze stroną internetową oraz publikowanymi na niej treściami, włączając w to wszelkie dokumenty, pliki, teksty, obrazy, kanały RSS, pliki audio, podcasty, pliki wideo, tutoriale flash, grafikę, urządzenia i kody zawarty na witrynie „look and feel” należą do AstraZeneca PLC i spółek powiązanych lub naszych partnerów zewnętrznych. Utwory te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwy, loga i znaki towarowe AstraZeneca nie mogą być używane lub powielane bez naszej pisemnej zgody. Nasz status (i wszelkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów na naszej stronie zawsze musi być potwierdzany.

Wszystkie nazwy produktów wymienione na tej stronie są znakami towarowymi AstraZeneca PLC lub jej Podmiotów Powiązanych, z wyjątkiem tych znaków, które są określone jako własność innych firm.

Zawartość, która jest chroniona prawem autorskim, nie może być zmieniana. Nie może być zmieniana także żadna informacja o przypisaniu autora lub informacja o prawach autorskich pojawiająca się na takiej zawartości bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody.

Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia, o którym mowa powyżej, nic na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek innych praw lub licencji.

16. PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia bez uprzedniego powiadomienia, każdego materiału po wysłaniu go do umieszczenia na stronie internetowej. Mamy również prawo do ujawnienia, w zakresie dozwolonym przez prawo, Pani / Pana tożsamości osobie trzeciej, która twierdzi, że materiały opublikowane lub przesłane przez Państwa na naszej stronie internetowej stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

Przetwarzamy wszelkie informacje o Pani / Panu, zgodnie z naszą polityką prywatności.

17. WIRUSY, WŁAMANIA I INNE PRZESTĘPSTWA

Zakazane jest świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej, a także do serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączone do naszej strony internetowej. Nie wolno atakować naszej strony poprzez działania typu denial-of-service lub distributed denial-service.

Powyższe naruszenia będziemy zgłaszać do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości użytkowników. W przypadku takiego naruszenia, użytkownik traci prawo do korzystania z naszej strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez działania typu distributed denial-of-service, wirusy lub innych szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżonych wskutek korzystania z naszej strony internetowej lub do pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie z nią powiązane. Zgodnie z dobrą praktyką komputerową, zaleca się, by sprawdzić pod kątem wirusów wszystkie materiały lub treści dostępne lub pobrane z tej strony za pomocą aktualnego oprogramowania antywirusowego.

18. LINKOWANIE DO NASZEJ STRONY

Nie można zamieszczać linków do naszej strony głównej bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Po uzyskaniu takiej zgody każde takie łącze musi być przedstawione w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie może być dla nas szkodliwe. Nie wolno publikować linków w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę porozumienia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeżeli taka forma nie istnieje. Nie wolno umieszczać linków na żadnej stronie internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

19. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Niniejsza strona internetowa może zawierać treści będące własnością osób trzecich (np. artykuły, biblioteki obrazów, kanały danych lub abstrakty) oraz może zawierać linki do stron internetowych będących własnością osób trzecich. Linki są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad witrynami internetowymi będącymi własnością osób trzecich ani nad treściami, do których się odwołujemy, do których uzyskujemy dostęp lub które są dostępne na tej witrynie, dlatego też nie popieramy, nie sponsorujemy, nie polecamy ani w inny sposób nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za witryny internetowe osób trzecich ani za ich dostępność. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z oskarżenia, że treści będące własnością osób trzecich (opublikowane na tej lub innej stronie internetowej) naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej.

20. ZMIANY TREŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnej części tej strony internetowej lub niniejszej noty prawnej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany w niniejszej informacji prawnej wchodzą w życie od ponownego wejścia na tę stronę internetową. Oczekuje się, że okresowo przeczytają Państwo niniejszą notę prawną w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Niezależnie od powyższego, nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania niniejszej strony internetowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do tej strony internetowej lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

21. IFPMA KODEKS DOTYCZĄCY PRAKTYK MARKETINGOWYCH W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Wszelkie treści promocyjne dostępne na tej stronie zostały przygotowane z uwzględnieniem Kodeksu IFPMA i innych właściwych regulacji branżowych przemysłu farmaceutycznego. Prosimy o kontakt w przypadku wszelkich wątpliwości użytkownika związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej reakcji, może złożyć skargę do IFPMA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria. Wszelkie reklamacje dotyczące treści promocyjnych, które są specyficzne dla danego kraju mogą zostać przesyłane do Stowarzyszenia Producentów farmaceutyczne w danym kraju.

22. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Regulamin i zawartość serwisu podlegają prawu angielskiemu z zastrzeżeniem właściwości prawa polskiego wymaganej przez obowiązujące przepisy chroniące konsumenta internetowego.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Możecie Państwo kontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres infomaster@astrazeneca.com w AstraZeneca.

W niniejszym Regulaminie "Podmioty powiązane" oznaczają każdą spółkę lub inny podmiot gospodarczy kontrolujący, kontrolowany przez lub pozostający pod wspólną kontrolą AstraZeneca PLC, dla celów niniejszej definicji, "kontrola" oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność (i) pięćdziesiąt procent (50 %) lub więcej papierów wartościowych z prawem głosu lub udziału w głosach w takiej spółce lub innym podmiocie; lub (ii) pięćdziesiąt procent (50 %) lub więcej udziału w zysku lub przychodach w przypadku podmiotu gospodarczego innego niż spółka osobowa; lub (iii) w przypadku spółki osobowej, jakikolwiek inny porównywalny udział w komplementariuszu.

Główne lokalizacje i adresy handlowe Grupy AstraZeneca na całym świecie są wymienione na stronie internetowej www.astrazeneca.com/about-us/addresses/ .