ANSVARSFRISKRIVNING

Denna hemsida administreras av AstraZeneca ("vi", "oss" och "vår") (vilket för följande länder betyder följande juridiska enhet: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZenecea OY i Finland och AstraZeneca AS i Norge). Våra adresser i Sverige, Danmark, Finland respektive Norge kan ses här http://www.astrazeneca.com/about-us/addresses/.

Då AstraZeneca har utvisat normal uppmärksamhet vid utarbetandet av denna hemsida, ansvarar AstraZeneca inte för eventuella handlingar, som personer eller organisationer utför, oavsett var de är baserade, som en direkt eller indirekt följd av upplysningar, som är innefattade i eller ges åtkomst till genom denna hemsida, oavsett om sådana upplysningar härstammar från AstraZeneca eller tredje part. Ingenting på denna hemsida ska uppfattas som rådgivning eller rekommendation och denna hemsida får inte användas som underlag för beslut eller handlingar. Till följd av fortlöpande framsteg och utveckling inom läkarvetenskapen är upplysningarna på denna hemsida inte nödvändigt alltid fullständigt à jourförda och upplysningarna lämnas därför, som de är och föreligger.

Du accepterar, att användningen av upplysningar, som härstammar eller laddas ned från denna hemsida, sker på eget ansvar och efter egen bedömning. Det är i några länder inte tillåtet att frånsäga sig ansvaret för stillatigande garantier, varför ovanstående inte gäller i sådana länder. Upplysningarna på denna hemsida är inte och bör inte ses som medicinsk rådgivning. Produktupplysningarna om Genuair på denna hemsida baseras på den godkända doseringsanvisningen för respiratoriska produkter i Europa, som kräver användning av en Genuair inhalator och produktupplysningarna kan variera från land till land. Hänvisningar till Genuair på denna hemsida innebär inte, att Genuair kan eller kommer att kunna köpas i alla europeiska länder.

Ingenting på denna hemsida ska anses utgöra en uppmaning att investera i eller på annat sätt handla med aktier, ADR-bevis eller andra värdepapper i AstraZeneca PLC. Faktiska resultat och utvecklingar kan avvika väsentligt från eventuella prognoser, rekommendationer eller förväntningar, som anges på denna hemsida. Värdepappers tidigare kursutveckling får heller inte tas som uttryck för deras framtida kursutveckling.

FRISKRIVNING FRÅN ERSÄTTNINGSANSVAR

Så vitt möjligt och i enlighet med lagstiftningen avsäger sig AstraZeneca, andra bolag i vår Koncern (som definierat nedan) och våra anslutna tredje parter härmed följande:

Alla betingelser, garantier och andra villkor, som annars skulle vara gällande till följd av lagstiftningen och

Allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller följeskador, som användare kan komma att ådra sig i samband med vår hemsida eller i samband med användning, bristande användning eller som ett resultat av användning av vår hemsida och eventuellt material den kan innehålla, inklusive utan begränsning allt ansvar för 1) förlust av inkomst eller omsättning, 2) driftsförlust, 3) förlust av överskott eller kunder, 4) förlust av förväntade besparingar, 5) förlust av data, 6) förlust av goodwill, 7) spill av lednings- eller administrationstid och 8) för all annan förlust eller skador, oavsett hur dessa uppstår och oavsett om dessa beror på en skadevållande handling (inklusive ovarsamhet), misskötsel av kontrakt eller annat, även om de skulle kunnat förutses.

Ovanstående har ingen inverkan på AstraZenecas ansvar för dödsfall eller personskada till följd av AstraZenecas ovarsamhet eller för AstraZenecas ansvar för lämnande av medvetet oriktiga upplysningar eller av oriktiga upplysningar om grundläggande förhållanden eller annat ansvar, som inte kan friskrivas eller begränsas i enlighet med gällande lagstiftning.

AstraZeneca lämnar ingen garanti för att funktioner på denna hemsida kan användas utan avbrott och kommer att vara utan fel, att fel blir rättade eller att denna hemsida eller den server, som ställer den till förfogande, kommer att vara fri från virus och fel.